Audittyper

Intern audit

  • 1. parts audit – udføres af virksomheden selv eller benytter en ekstern auditor til at udføre intern audit på vegne af virksomheden.

Eksterne audit

  • 2. parts audit af udføres af virksomheden
  • 3. parts audit udføres af certificeringsorganer og myndigheder.

De tre audittyper:

Første, anden og tredje parts audit

Audittyperne kan igen deles op i tre typer:

  • Procesaudit
  • Systemaudit eller facilitetsaudit
  • Produktaudit eller forsøgsrelaterede audit

Ved en procesaudit vurderes om en proces udføres som beskrevet procedurer og instruktioner.

En systemaudit er audit af om et ledelsessystem fungerer hensigtsmæssigt og effektivt og i henhold til egne definerede krav og/eller kravene i en standard. En systemaudit er en gennemgang af ledelsesstandardens krav punkt for punkt fra ordre til levering og nogle gange også aktiviteter efter levering.

En produktaudit er en undersøgelse af om et bestemt produkt eller en bestemt ydelse er i overensstemmelse med de definerede krav, så som specifikationer, krav fra kunder samt lovmæssige krav.

Auditmetoder

For en audit bør det prioriteres at tildele midler og metoder.

Metoden bør være baseret på vidnesbyrd der er en rationel metode til i en systematisk auditproces
at nå frem til pålidelige og reproducerbare auditkonklusioner.

Anvendelse af flere forskellige auditmetoder og en kombination af disse kan gøre auditprocessen og resultatet af denne mere effektivt og hensigtsmæssigt.

Metoderne bestemmes allerede under fastlæggelsen af auditprogrammet og afhænger af de audittens definerede mål, audittens omfang og auditkriterierne samt af audittens varighed og lokation.

Udførelsen af en audit indebærer et samspil mellem personer inden for det ledelsessystem, der auditeres, og den teknologi, som tages i anvendelse til auditten.

De auditmetoder du bruger vælger, bør omfatte direkte observation af en proces, samtale med relevante personer samt gennemgang af den dokumenterede information.

Hvilken metode, du vælger at bruge, bør fastlægges ud fra om auditten udføres med eller uden den auditerede og bør omfatte direkte observation af en proces, samtale med relevante personer samt gennemgang af den dokumenterede information.

I nedenstående tabel er angivet eksempler på auditmetoder indenfor hver kategori.

Tabel 2 – Eksempler på auditmetoder (ref. ISO 19011:2018)

Spørgsmål og kommentarer er velkomne