Ledelse af et eller flere auditprogrammer

Planlægning af intern audit

Planlægning af intern audit består af to dele – auditprogrammet og auditplanen:

Auditprogram – Overordnet planlægning af en eller flere interne audit

Auditplan – Planlægning af den enkelte interne audit

Auditprogram og auditplaner

Auditprogram og auditplaner

Den eller de personer, der leder et auditprogram, anbefales…

– at auditprogrammet angiver:

 1. auditprogrammets omfang
 2. eksterne og interne forhold samt risici og muligheder, der kan have indflydelse på auditprogrammet
 3. et eller flere auditteam og de nødvendige kompetencer
 4. roller, ansvar og beføjelser til at gennemføre audit
 5. relevante processer, herunder for:
  • koordinering og tidsplanlægning af de individuelle audit i auditprogrammet
  • fastlæggelse auditmål, omfang og kriterier for audit,
  • fastlæggelse af auditmetoder
  • udvælgelse af auditteam
  • evaluering af auditor(er)
  • fastlæggelse af eksterne og interne kommunikationsprocesser, hvis det er relevant
  • konfliktløsning og klagehåndtering
  • opfølgning på audit, hvis det er muligt
  • evaluering af auditorer
  • indberetning til auditklienten og relevante interessenter
 6. de nødvendige ressourcer
 7. hvordan relevant dokumenteret information vedrørende auditprogrammet vil blive udarbejdet og styret
 8. hvordan auditprogrammet vil blive overvåget, gennemgået og løbende forbedret
 9. kommunikation vedr. auditprogrammet til auditklienten og efter behov til relevante interessenter.

– at auditprogrammet løbende vedligeholdes og forbedres

– at der ved fastlæggelse af ressourcer at følgende tages i betragtning:

 1. økonomiske ressourcer og tid
 2. auditmetode(r)
 3. individuel og samlet rådighed over auditorer og tekniske eksperter med kompetencer, der passer til målene i det pågældende auditprogram
 4. omfang af auditprogrammet og de risici og muligheder der kan være forbundet med auditprogrammet
 5. rejsetid og -omkostninger, indkvartering og andre behov i vedrørende intern audit
 6. påvirkning i forbindelse med tidsforskelle
 7. tilgængeligheden af informations- og kommunikationsteknologier
 8. tilgængelighed af eventuelt nødvendige værktøjer, teknologi og udstyr
 9. tilgængelighed af påkrævet dokumenteret information, som er bestemt ved fastlæggelsen af auditprogrammet
 10. krav knyttet til faciliteten, herunder eventuelle sikkerhedsgodkendelser og udstyr.

– at udpege og delegere ansvaret til auditorer og eventuelle tekniske eksperter til udførelse af en bestemt audit.

– at resultaterne af auditprogrammet bliver styret for at sikre at følgende aktiviteter bliver gennemført:

 1. evaluering af opnåelsen af målene for hver audit i auditprogrammet
 2. gennemgang og godkendelse af auditrapporter vedrørende opfyldelsen af kravene til auditomfanget og -målene
 3. gennemgang af effektiviteten af iværksatte handlinger til håndtering af auditresultater
 4. distribution af auditrapporter til relevante interessenter
 5. fastlæggelse af behovet for eventuelle opfølgningsaudit.

– at sikre styring af den dokumenterede information, der skal være bevis for at auditprogrammet og de individuelle audit er gennemført.

– at der ved evalueringen af auditprogrammet sker en evaluering af:

 1. om tidsplanerne bliver overholdt og mål for auditprogrammet bliver nået
 2. auditteammedlemmernes præstation
 3. auditteamets evne til at gennemføre auditplanen
 4. tilbagemeldinger fra auditklienter, auditerede, auditorer, tekniske eksperter og andre relevante interessenter
 5. den dokumenterede informations tilstrækkelighed gennem hele auditprocessen.

– at det ved gennemgangen sikres:

 • at den overordnede gennemførelse af auditprogrammet bliver gennemgået
 • identifikation af områder og muligheder for forbedring
 • tilpasninger af auditprogrammet, hvis det er nødvendigt
 • gennemgang af den løbende faglige udvikling af auditorer
 • rapportering af resultaterne af auditprogrammet og gennemgang heraf med auditklienten og relevante interessenter efter behov.

Auditprincip – Integritet

Den eller de personer, der leder et auditprogram, bør sikre integritet i audit:

 • udføre deres arbejde etisk forsvarligt, med ærlighed og ansvarlighed
 • kun påtage sig auditaktiviteter, hvis de har kompetencerne til det
 • udføre deres arbejde upartisk, dvs. at være retfærdige og fordomsfri i alle handlinger
 • være opmærksomme på enhver indflydelse, der kan udøves på deres dømmekraft under udførelsen af en audit.
Reference ISO 19011:2018

Spørgsmål til dig

Har du fastlagt en procedure for planlægning, gennemførelse og dokumentation af interne audit?

Regulerer du hyppigheden af audit, metoder, ansvar, planlægningskrav samt rapportering gennem auditprogrammet(rne)?

Tager dit auditprogrammet hensyn til status og betydningen af de processer og områder, der skal auditeres, til kvalitetsmål og ændringer, der påvirker din virksomhed, samt resultaterne fra tidligere audit?

Har du defineret auditkriterierne for og omfanget af hver audit?

Har du taget hensyn til eventuelle andre forpligtelser ud over de lovmæssige krav?

Har du sikret dig at auditorer udvælges og at audit gennemføres, så der er sikkerhed for, at auditprocessen gennemføres objektivt og uvildigt?

 

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne