Få gavn af kvalitetsledelsesprincipperne

– hvad er fordelene og hvad kan du gøre

Principperne for kvalitetsledelse danner grundlaget for ISO 9001:2015 – standarden der stiller kravene til kvalitetsledelsessystemer.

Ved at inkorporere kvalitetsledelsesprincipper i din virksomheds ledelsessystem, kan du opnå de fordele, der er ved at have et kvalitetsledelsessystem.

I dette indlæg nogle af de fordele, der er for hvert enkelt princip og hvad du kan gøre for, at din virksomhed kan få gavn af disse.

Se en beskrivelse af principperne i indlægget: Kvalitetsledelsesprincipperne – grundlaget for kvalitetsledelse.


Kundefokus

Det primære fokus for kvalitetsledelse er at imødekomme kundernes krav og stræbe efter at gå ud over kundernes forventninger.

Nogle af de vigtigste fordele ved at anvende dette princip er:

 • øget værdi for kunderne og dermed øget kundetilfredshed
 • forbedret omdømme
 • forbedret kundegrundlag
 • forbedret omsætning
 • øgede markedsandele.

For at opnå disse fordele kan du blandt andet:

 • forstå dine kunders nuværende og fremtidige behov og forventninger
 • knytte din virksomheds mål til kundernes behov og forventninger
 • kommunikere kundernes behov og forventninger i hele virksomheden
 • holde øje med dine kunders tilfredshed og om nødvendigt tage aktion herpå
 • have øje for behov og forventninger hos de relevante interessenter, der kan have indflydelse på kundernes tilfredshed.

Lederskab

Ledere på alle niveauer i virksomheden skal skabe målbevidsthed, retning og de forhold, der gør alle i virksomheden engageret i at nå virksomhedens mål.

Nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er:

 • øget effektivitet
 • opfyldelse af din virksomheds kvalitetskrav
 • forbedret koordinering af processerne
 • forbedret kommunikation i hele virksomheden
 • udvikling og forbedring af virksomhedens kapacitet.

Det du kan gøre for at opnå disse fordele, er blandt andet at:

 • kommunikere virksomhedens mission, vision, strategi, politikker og processer i hele virksomheden
 • skabe og opretholde fælles værdier
 • benytte retfærdige og etiske modeller for adfærd på alle niveauer
 • etablere en kultur præget af tillid og integritet
 • tilskynde alle i virksomheden til at forpligte sig til kvalitet
 • sørge for at ledere på alle niveauer er positive eksempler for medarbejderne
 • give medarbejderne de nødvendige ressourcer, træning og bemyndigelse til at handle med ansvarlighed
 • inspirere, opmuntre og anerkende alles bidrag.

Personers engagement

Det er afgørende for virksomheden, at alle er kompetente, bemyndiget og engageret i at levere værdi.

Kompetente, selvstændige og engagerede medarbejdere i hele virksomheden øger deres evne til at skabe værdi for virksomheden.

Nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er:

 • forbedring af forståelsen for virksomhedens kvalitetsmål
 • en øget motivation til at nå disse mål
 • inddragelse af alle i forbedringsaktiviteter
 • forbedret udvikling og kreativitet hos den enkelte
 • forbedret medarbejdertilfredshed
 • øget tillid og samarbejde i hele virksomheden
 • øget fokus på fælles værdier og kultur i hele virksomheden.

Det du kan gøre for at opnå disse fordele, er blandt andet at:

 • kommunikere med alle i virksomheden så de får en forståelse af betydningen af deres individuelle bidrag
 • fremme samarbejdet i hele virksomheden
 • facilitere åben diskussion, deling af viden og erfaring mellem alle i virksomheden
 • give alle mulighed for at identificere begrænsninger i kvalitetsledelsessystemet og til at tage initiativer uden frygt
 • anerkende den enkeltes bidrag til læring og forbedring
 • gøre det lettere for alle at evaluere resultater i forhold til deres personlige mål
 • undersøge alle medarbejderes tilfreds, formidle resultaterne og træffe passende foranstaltninger.

Procesorientering

Ensartede og forudsigelige resultater opnås mere effektivt, når aktiviteter forstås og styres som indbyrdes forbundne processer, der fungerer om et sammenhængende system.

Nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er:

 • øget fokus på styring af de vigtigste processer
 • øget evne til forbedring af disse processer
 • øget evne til at opnå ensartede og forudsigelige resultater
 • forbedret præstation gennem effektiv styring af ressourcer
 • tillid hos alle interesserede parter.
Procesbaseret kvalitetssystem

Det du kan gøre for at opnå disse fordele, er blandt andet at:

 • definere systemets mål og de nødvendige processer, der skal til for at nå disse mål
 • etablere bemyndigelse og ansvarlighed til styring af processer
 • forstå virksomhedens evne og bestemme ressourcemæssige begrænsninger forud for handling
 • fastlægge processernes indbyrdes afhængighed
 • analysere den effekt, som ændringer i de enkelte processer har på systemet som helhed
 • analysere den effekt, som ændringer i de enkelte processer, har på systemet som helhed
 • styre processer og deres indbyrdes sammenhæng om ét system til at opnå virksomhedens kvalitetsmål og effektivitet
 • sikre, at den nødvendige information er tilgængelig til at drive og forbedre processer og til at overvåge, analysere og evaluere resultaterne af det samlede system
 • håndtere de risici, der kan påvirke output af processer og de overordnede resultater af kvalitetsledelsessystemet.

Forbedring

Virksomheder, der har succes, fokuserer løbende på forbedringer.

Nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er:

 • forbedring af processernes ydeevne og virksomhedens kapacitet
 • forbedret kundetilfredshed
 • øget fokus på årsagsanalyse og fastlæggelse af forebyggende og korrigerende handlinger
 • forbedret mulighed for at foregribe og reagere på interne og eksterne risici og muligheder
 • forbedret evne til at implementere både trinvise og banebrydende forbedringer i hele virksomheden
 • gennemgang og implementering af auditresultater
 • øget læring i forbindelse med forbedringer
 • forbedret drive for innovation.

Det du kan gøre for at opnå disse fordele, er blandt andet at:

 • fremme etablering af mål for forbedring på alle niveauer i virksomheden
 • uddanne og træne medarbejdere på alle niveauer i anvendelsen af basale redskaber og metoder til at nå forbedringsmål
 • sikre, at folk er kompetente til succesfuldt at drive og fuldende forbedringsprojekter
 • fremme forbedringsprojekter i hele virksomheden
 • udvikle og implementere processer til gennemførelse af forbedringsprojekter i hele virksomheden
 • spore, gennemgå og auditere planlægning, implementering og færdiggørelse af resultater af forbedringsprojekter
 • integrere hensynet til forbedring i udvikling af nye eller ændrede produkter, ydelser og processer.

Vidensbaseret beslutningstagen

Beslutninger baseret på analyse og evaluering af data og oplysninger er mere tilbøjelige til at producere ønskede resultater.

Nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er:

 • forbedrede kommunikationsprocesser
 • forbedret måling af processernes evne til at nå mål
 • forbedret operationel effektivitet
 • øget evne til at gennemgå, udfordre og ændre afgørelser og beslutninger
 • øget evne til at påvise effekten af tidligere beslutninger.

Det du kan gøre for at opnå disse fordele, er blandt andet:

 • fastlægge, måle og overvåge de vigtigste indikatorer til påvisning af virksomhedens præstationsevne
 • sørge for, at data er til stede for de rette personer
 • sikre, alle data og informationer er tilstrækkeligt nøjagtige, troværdige og sikre
 • analysere og evaluere data og information ved hjælp af passende metoder
 • sikre, at alle personer er kompetente til at analysere og evaluere de nødvendige data
 • tage beslutninger og iværksætte handlinger baseret på beviser balanceret med erfaring og intuition.

Se en beskrivelse af principperne i indlægget: Kvalitetsledelsesprincipperne – grundlaget for kvalitetsledelse.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne