Auditprogrammets mål

Opdateres…

Fastlæggelse af auditprogrammets mål

Auditklienten bør sikre, at der opstilles mål for auditprogrammet med henblik på planlægning og udførelse af audit, og at auditprogrammet implementeres effektivt.

Auditprogrammets mål bør stemme overens med auditklientens strategiske retning og understøtte politikken og målene for ledelsessystemet.

Disse mål kan blandt andet baseres på overvejelser om

 1. relevante interessenters behov og forventninger
 2. karakteristika og krav til processer, produkter, ydelser og projekter samt eventuelle ændringer af disse
 3. krav i henhold ledelsessystemet
 4. behovet for evaluering af eksterne leverandører
 5. den auditeredes præstationsniveau og ledelsessystemets eller ledelsessystemernes modenhedsgrad
 6. identificerede risici og muligheder for den auditerede
 7. resultater af tidligere audit.

Eksempler på mål for et auditprogram kunne for eksempel være

 • identifikation af muligheder for forbedring af et ledelsessystem og dets præstation
 • evaluering af den auditeredes evne til at fastsætte rammer og vilkår
 • evaluering af auditeredes evne til at bestemme risici og muligheder samt identificere og implementere effektive handlinger til adressering heraf
 • opfyldelse af alle relevante krav, f.eks. lov- og myndighedskrav, forpligtelser til overholdelse, krav til certificering efter en ledelsessystemstandard
 • opnåelse og opretholdelse af tilliden til en ekstern leverandørs kapabilitet
 • fastslå om den auditeredes ledelsessystem fortsat er egnet, tilstrækkeligt og effektivt
 • evaluering af om ledelsessystemets mål er forenelige og er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske retning.

[signoff]

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne