ISO 9001 – Aktiviteter efter levering

Krav til aktiviteter efter levering i ISO 9001:2015

Risikoen for utilfredse kunder eller tab af en potentiel mulighed øges, hvis din virksomhed ikke tager højde for mulige aktiviteter efter at produktet eller ydelsen er leveret.

Kravet til aktiviteter efter levering er angivet i punkt 8.5.5 i ISO 9001:2015 og lyder:

”Organisationen skal opfylde de krav til aktiviteter efter levering, som er forbundet med produkterne og ydelserne. Når omfanget af de krævede aktiviteter efter levering fastlægges, skal organisationen tage hensyn til:

a) lov- og myndighedskrav
b) de potentielle uønskede konsekvenser forbundet med produkter og yde
c) arten, anvendelsen og den tilsigtede levetid af produkter og ydelser
d) kundekrav
e) tilbagemeldinger fra kunder.”

Hensigten med dette punkt er at sikre, at din virksomhed opfylder relevante krav efter at et produkt eller en ydelse er leveret.

Når din virksomhed skal fastlægge sine aktiviteter efter levering, bør der tages højde for kendte krav, f.eks. lov- og myndighedskrav eller kundekrav samt sandsynligheden for, at produktets eller ydelsens præstationen ikke er som forventet. Se også indlægget om risikobaseret tænkning.

Eksempler på aktiviteter efter levering:

 • handlinger under garanti
 • kontraktlige forpligtelser som f.eks. vedligeholdelse
 • genanvendelse eller bortskaffelse
 • uddannelse af brugere
 • installation på stedet
 • reparation
 • teknisk support.

Ud over kravet i punktet om aktiviteter efter levering er der også andre punkter i ISO 9001:2015, der refererer direkte til krav vedrørende aktiviteter efter levering.

Disse er nævnt i følgende punkter i ISO 9001:2015:

Formålet med punktet om gennemgang af krav tilknyttet produkter og ydelser er at sikre, at din virksomhed gennemgår de forpligtelser, den har overfor en kunde og at den har evnen til at opfylde disse forpligtelser.

Denne gennemgang gør det muligt for din virksomhed at mindske risikoen for, at der opstår problemers under driften og efter levering.

Blandt andet skal behovet for handlinger forbundet med levering og efter levering, f.eks. uddannelse af brugere eller installation på stedet.

Hensigten med dette punkt der omhandler styring af output fra udviklingen, er at sikre, at output fra udviklingen indeholder den nødvendige information i forhold til alle de processer, der er nødvendige for at frembringe de tilsigtede produkter og ydelser, herunder indkøb, produktion og aktiviteter efter levering.

Dette punkt stiller krav om styring af produktion samt levering af ydelser har den hensigt at sikre, at din virksomhed fastlægger styringen af frembringelsen af produkter og leveringen af ydelser som et led i at sikre, at de tilsigtede resultater nås ved at reducere sandsynligheden for et afvigende produkt.

Derfor bør din virksomhed fastlægge betingelser for styringen af levering af produkter og ydelser for at sikre, at kravene i afsnittet der omhandler driftsplanlægning og -styring er opfyldt.

Med hensyn til punkt 8.5.4 med krav relateret til bevarelse er hensigten at sikre, at output, produkter og ydelser bevares på alle stadier under produktionen og ved levering af produkter og ydelser.

Din virksomhed bør identificere de output, som kan forringe eller påvirke produktets eller ydelsens overensstemmelse og anvende egnede metoder til bevarelse af disse.

Afhængigt af arten af din virksomheds drift kan det være nødvendigt at fastlægge metoder til bevarelse af enhver del af det endelige produkt, for udstyr eller information, der er afgørende for leveringen af en ydelse, for eksempel være teknisk support efter levering.

Formålet med punktet om styring af afvigende output er at imødegå utilsigtet levering eller anvendelse af afvigende output i alle faser af produktionen og tilvejebringelsen af ydelser.

Når et afvigende output identificeres, bør organisationen iværksætte passende aktiviteter.

Hvad der skal ske med det afvigende output eller den afvigende ydelse vil variere alt efter af arten af det afvigende output.

For eksempel at informere kunden så denne kan skride til værks, hvis det afvigende output allerede er leveret.

Din virksomhed skal bevare dokumenteret information vedrørende:

 • afvigende output på alle stadier af produktionen samt leveringen af produkter og ydelser
 • iværksatte handlinger for at korrigere afvigelser
 • personer med ansvar for at godkende frigivelsen af det afvigende produkter eller den afvigende ydelse.

Spørgsmål til dig:

Har du fastlagt og sikrer du kravene til aktiviteter i forbindelse med produkter og ydelser, som finder sted efter levering?

Hvilke lovmæssige krav skal du højde for, når du skal fastlægge omfanget af dine aktiviteter efter levering?

Tager du højde for:

 • mulige og uønskede konsekvenser for dine produkter og ydelser, når du skal bestemme dine aktiviteter efter levering?
 • arten, anvendelse og den forventede levetid for dine produkter og ydelser når du skal bestemme dine aktiviteter efter levering?
 • kunde og relevante interessenters krav og tilbagemeldinger fra kunder når du skal fastlægge dine aktiviteter efter levering?

Har du dokumenteret information for hvad der skal ske i forbindelse med aktiviteter efter levering?

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne