Kompetente medarbejdere er vigtige for din virksomhed

Medarbejdere er en væsentlig ressource i en virksomhed og virksomhedens præstation afhænger af hvordan medarbejderne fungerer i hverdagen.

Medarbejdere på alle niveauer skal være kompetente og engagerede for, at virksomheden kan at skabe og levere værdi. Personers engagement er da også et af de 7 principper for kvalitetsledelse.

Nogle af de fordele der er ved at have medarbejdere med de rette kompetencer er:

  • øget motivation
  • øget forståelse for kvalitetsmål
  • fælles værdier og tilfredse medarbejdere.

Personers kompetence indgår i kapitlet om støtteaktiviteter- og funktioner i de fleste af ISO’s ledelsesstandarder, som f.eks. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, der begge er opbygget efter samme struktur med fælles termer og fælles krav – high-level structure (anneks SL).

Med hensyn til kompetencer er kravet, at virksomheden sikrer at de personer, der varetager de enkelte opgaver, er kompetente til at udføre dem, dette kan gøres ved at:

  • fastlægge de nødvendige kompetencer for den eller de personer, der udfører arbejde under virksomhedens ledelse, som påvirker ledelsessystemets præstation og effektivitet
  • sikre, at disse personer er kompetente med baggrund i den rette uddannelse, træning eller erfaring
  • hvor der er et behov, iværksætte handlinger til at fremskaffe de nødvendige kompetencer og evaluere effektiviteten af de iværksatte handlinger.
  • bevare passende dokumenteret information som vidnesbyrd om kompetencerne.

Hensigten med kravene til personers kompetencer er, at virksomheden bestemmer hvilke kompetencer, der er behov for til at varetage de aktiviteter, der har indflydelse på om produkter og ydelser lever op til krav og behov for relevante interessenter – blandt andre medarbejdere og kunder.

Eksempler på relevante handlinger kan være, at virksomheden sørger for uddannelse og træning, omplacering af nuværende personer, ansættelse af nye eller at indgå kontrakt med kompetente personer.

De menneskelige aspekter er da også et af de emner, der indgår i de interne forhold, der skal tages højde for, når virksomheden skal bestemme sine rammer og vilkår, som f.eks. personers kompetencer og adfærd.

Der bør tages hensyn til den aktuelle arbejdsbelastning og relevante personers kompetencer til at udføre deres funktioner og roller i ledelsessystemet. Det kan f.eks. være aktiviteter i driften, kundeklager, intern audit og inspektioner fra lovmæssige instanser.

En virksomhed kan f.eks. beslutte at rekruttere ekstra personale eller anvende en ekstern udbyder i så fald bør virksomheden overveje om der er behov for yderligere uddannelse, oprettelse af service leveranceaftaler eller audit af leverandører for at sikre, at den nødvendige præstation er opnået.

Anerkendelse, bemyndigelse og forbedring af de nødvendige kompetencer fremmer medarbejdernes ildhu for at virksomheden når de definerede mål.

Det du kan gøre er at kommunikere betydningen at efterleve krav og at give mulighed for diskussion, viden- og erfaringsudveksling.

Virksomheden bør fastlægge de krav, den stiller de ønskede kompetencer. Visse opgaver kan kræve et bestemt kompetenceniveau, inden de kan udføres korrekt eller sikkert, f.eks. intern auditering, svejsning eller prøvningsaktiviteter.

Kompetencekravene til en bestemt stilling kan fastlægges på forskellige måder, som ved f.eks. jobbeskrivelser.

En persons kompetencer bør bekræftes ved en vurdering af om personen har den relevante uddannelse, træning eller erfaring. Det kan man gøre ved jobsamtaler, gennemgang af CV’er og dokumenteret information om træning og uddannelse.

Virksomheden skal bevare passende dokumenteret information som bevis for en persons kompetencer, f.eks. ved eksamensbeviser, personcertifikater, CV’er, kompetencer fra endt træning, og præstationsvurderinger.

Virksomheden skal under hensyntagen til de eksisterende interne ressourcers evner og begrænsninger, fastlægge og tildele de nødvendige ressourcer til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af ledelsessystemet.

Krav vedrørende personer er i den fælles struktur for ledelsessystemer er angivet i afsnittene:

7.1.2 Medarbejdere og andre personer underlagt organisationens ledelse
7.2    Kompetencer
7.3    Bevidsthed
7.4    Kommunikation

Til styring af kompetencer kan du benytte en kompetencematrix. Fordelen ved at bruge en sådan er at den du får et visuelt værktøj til at bestemme både nuværende og kommende kompetencebehov hos personer, teams, afdeling og din virksomhed som helhed.

Eksempel på kompetencematrix

Spørgsmål og kommentarer er velkomne